N-Lock™ Max

Co to jest N-Lock™ Max?

Nie możesz przewidzieć pogody ani cen zbóż, więc by zapewnić sobie stabilny zysk, musisz dbać o zwiększanie plonów. Kluczowe tu jest niwelowanie negatywnych zjawisk pogodowych, które wpływają na skuteczność nawożenia. Chroniąc azot, który dostarczasz do gleby wraz z nawozami, wykorzystujesz w pełni jego zalety.

N-Lock™ Max jest nowym produktem, który stabilizuje azot, dzięki czemu Ty zapewnisz roślinom dostęp do optymalnej ilości tego pierwiastka bez zmiany poziomu nawożenia! N-Lock™ Max jest inhibitorem nitryfikacji, który utrzymuje azot w glebie w przyswajalnej dla roślin formie amonowej.

Zabezpieczony azot zwiększa plony kukurydzy, rzepaku i pszenicy, a tym samym zwiększa poziom Twoich zysków z upraw! N-Lock™ Max jest przeznaczony do stosowania z następującymi nawozami:

 • RSM™
 • MOCZNIK
 • GNOJOWNICA
 • Obornik
 • Pomiot kurzy
 • Pulpa pofermentacyjna z biogazowni
 • Saletra
  amonowa
 • Siarczan
  amonu

Co nowego w nawożeniu?

Wraz z rozwojem rolnictwa zmienia się też podejście do nawożenia. Wiemy już, że ochrona rośliny zaczyna się w glebie i nie może dotyczyć jedynie naziemnej części roślin. Równie istotna jest bowiem ochrona azotu, który dostarczamy do systemu korzeniowego.

N-Lock™ Max zapewnia swobodę doboru nawozów i większą elastyczność w terminach ich stosowania. Umożliwia to ograniczenie liczby wjazdów oraz, co najważniejsze, większe plony!

Nie jesteśmy już bezbronni wobec procesów nitryfikacji i wypłukiwania azotu – możemy eliminować ich negatywne skutki!

Plonowanie: wzrost plonów ziarna kukurydzy średnio o 690 kg = 520 zł

+ 690 kg
to około 520 zł
Mocznik 150 kg N/ha,
zastosowany jednorazowo wiosną
przed siewem i wymieszany z glebą
+ 680 kg
to około 510 zł
Roztwór saletrzano-mocznikowy 150 kg N/ha,
zastosowany jednorazowo wiosną
przed siewem i wymieszany z glebą
Plony ziarna pszenicy ozimej w Polsce w latach 2012–2014
Plonowanie: wzrost plonów ziarna kukurydzy przy nawożeniu organicznym

Plonowanie: wzrost plonów ziarna kukurydzy przy nawożeniu organicznym

+ 610 kg
to około 460 zł
nawożenie gnojowicą
w średniej dawce 2700 l/ha
+ 1170 kg
to około 880 zł
nawożenie obornikiem w dawce 30 t/ha
+ mocznik w dawce 99,36 kg N/ha
Plonowanie: wzrost plonów ziarna kukurydzy średnio o 690 kg = 520 zł
Plony ziarna pszenicy ozimej w Polsce w latach 2012–2014

Plony ziarna pszenicy ozimej w Polsce w latach 2012–2014

+ 200 kg
to około 130 zł
Mocznik 150 kg N/ha,
jednorazowo wiosną
(w trakcie ruszenia wegetacji)
+ 400 kg
to około 260 zł
Roztwór saletrzano-mocznikowy 56 kg N/ha,
(wiosną w trakcie ruszenia wegetacji),
saletra amonowa 90 kg N/ha
(w trakcie strzelania w źdźbło),
saletra amonowa 34 kg N/ha
(w trakcie kłoszenia)
Plonowanie: wzrost plonów ziarna kukurydzy przy nawożeniu organicznym
Plonowanie: wzrost plonów ziarna kukurydzy średnio o 690 kg = 520 zł
tylko nawóz
nawóz i N-Lock™ Max

Dlaczego optymalne dawki azotu są lepsze niż zwiększone?

Praktyka dawek dzielonych była kiedyś najlepszym sposobem na zapewnienie roślinie dostępu do azotu. Straty tego pierwiastka są jednak nieuniknione i zwiększają się wraz ze wzrostem temperatury lub ulewnymi deszczami. Dodatkowo, w trakcie wegetacji rośnie zapotrzebowanie roślin na azot, a pogoda może skutecznie uniemożliwić ich terminowe odżywienie. W przypadku kukurydzy wykonanie nawożenia w lipcu jest zaś praktycznie niemożliwe.

Nauka znalazła odpowiedź na to, jak uzyskiwać wyższe plony, stosując optymalne, czyli niepowiększone dawki nawozów. Odpowiedzią tą są stabilizatory azotu, takie jak N-Lock™ Max. N-Lock™ Max zapewnia dostępność prawidłowej ilości azotu w kluczowych fazach wzrostu kukurydzy, rzepaku i pszenicy, a dodatkowo pozwala na oszczędność Twojego czasu i kosztów dzięki zmniejszeniu liczby koniecznych wyjazdów.

Zwiększanie dawek azotu ponad zalecane w celu pokrycia strat jest nieefektywne dla upraw i szkodliwe dla środowiska.

Względny poziom strat azotu

Względny poziom strat azotu Względny poziom strat azotu

Maksimum strat azotu przypada na maj, czerwiec i lipiec, w czasie największego pobierania azotu przez rośliny.

Jak wykorzystać potencjał plonowania?

Nowe odmiany roślin uprawnych oferują wyższy potencjał plonowania, ale jednocześnie wymagają innego spojrzenia na potrzebę nawożenia azotem, aby uzyskać z nich maksimum plonu. Przykładem mogą być tu nowe odmiany kukurydzy typu stay green. Wymagają one dużej dostępności azotu w glebie, nawet pod koniec wegetacji (utrzymywanie zielonych liści blokuje przemieszczenie azotu do kolb).

Nowe odmiany pszenicy czy rzepaku przy intensywnej ochronie fungicydowej wykazują przedłużone zapotrzebowanie na azot w okresie nalewania nasion i ziarna. Dlatego właściwe zarządzanie dostępnością azotu przez cały okres wegetacyjny ma znaczenie dla wykorzystania pełnego potencjału plonowania roślin uprawnych.

Zapobieganie stratom azotu dzięki wykorzystaniu technologii N-Lock™ Max niesie korzyści jakościowe i ilościowe.

Potencjał plonowania Potencjał plonowania

Nowe odmiany + N-Lock™ Max

Dojrzałe kłosy, kolby i łuszczyny

Wzrost plonu, białka i glutenu

Większy zysk z produkcji

W jaki sposób stosować N-Lock™ Max?

N-Lock™ Max wystarczy zastosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym. N-Lock™ Max stabilizuje azot amonowy z efektywnością co najmniej 80% aż do 12 tygodni. Można zastosować go przed siewem, po siewie i w trakcie wegetacji, zarówno z nawozami organicznymi, jak i mineralnymi. Zabieg wykonuje się opryskiwaczem polowym.

Dawka stabilizatora azotu N-Lock™ Max wynosi 1,7 l/ha i nie jest zależna od typu oraz dawki nawozu.

Ile zyskasz, stosując N-Lock™ Max?

Ponad 30 lat badań przeprowadzonych w USA potwierdza, iż stosowanie preparatu N-Lock™ Max powoduje średni wzrost plonów o 7%*.

Dodatkowo, wspomaga on ochronę środowiska, wychodząc naprzeciw potrzebom redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia wód gruntowych. Jego działanie zostało również potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w Polsce w latach 2012–2014. Przeprowadzaliśmy też bezpośrednie doświadczenia u rolników.

Ich wyniki ewidentnie wykazują, że N-Lock™ Max działa pozytywnie na ilość i jakość plonu. Nie należy o tym zapominać, gdyż w Unii Europejskiej trwają prace nad nowymi regulacjami odnośnie do stosowania nawozów azotowych. Jednym z aspektów jest ciągłe zwiększanie ilości OSN na podstawie aktualnych badań zawartości azotanów w rzekach i jeziorach.

Zyskujesz kg
lub

Dane z dnia 8.08.2017

* Wolt, J.D. 2004. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 69:23-41.

FAQ

1. Prowadzenie karty pola
Należy systematycznie gromadzić dokładne informacje dotyczące plonów, wysianych gatunków i odmian roślin uprawnych, dawek nawozów azotowych oraz wyników badań gleby. Dzięki tym informacjom można dokładniej monitorować i korygować gospodarkę azotem, aby zwiększyć zyski i chronić środowisko.

2. Określenie realnych plonów docelowych dla każdego pola
Należy obliczyć średnie plony z każdego pola dla danego gatunku rośliny uprawnej z kilku ostatnich lat (pominąć rok najgorszy). Tę średnią przyjąć jako realny oczekiwany plon przy obliczaniu dawki nawozów, uniknąwszy jego nadmiaru.

3. Dostosowanie dawek azotu
Dawki azotu zależne są od przewidywanego tempa i stopnia mineralizacji materii organicznej w glebie, przedplonów uprawianych na polu (rośliny motylkowe, strączkowe, zbożowe itp.), stosowanych nawozów organicznych. Po określeniu realnego plonu docelowego na polu należy obliczyć potrzebną dawkę azotu, korzystając z ogólnie dostępnych metod bilansowania obiegu azotu, np. metodą bilansu na powierzchni pola (http://iung.pl/dpr/bilansowanie_skladnikow, W. Grzebisz, Nawozy i systemy nawożenia, t. 2, s. 48–60, PWRiL, 2009).

4. Oznaczanie poziomu azotu mineralnego w glebie
Należy oznaczyć zawartość azotu mineralnego w glebie, w strefie korzeni, aby określić jego aktualny poziom dostępny dla roślin. Jest to istotne, jeśli sieje się kukurydzę lub pszenicę ponownie na tym samym polu lub jeśli poprzednia uprawa dała plony mniejsze niż oczekiwane. Monitoring zapotrzebowania na azot w trakcie wegetacji to niewielki koszt (około 150 zł na 10 ha), a może się przyczynić do znacznych oszczędności.

5. Stosowanie optymalnych dawek azotu
Zaleca się stosowanie optymalnych, wyliczonych dla planowanego plonu dawek azotu. Wzrost plonów przy przesadnie dużych dawkach azotu nie zrównoważy kosztu nawozu. Straty azotu najskuteczniej jest zmniejszać, stosując odpowiednie jego dawki i lepszą praktykę gospodarowania nim. FAQ

6. Stosowanie preparatu N-Lock™ Max® do ochrony azotu w strefie systemu korzeniowego
Optymalizacja poziomu azotu i niedopuszczanie do jego nadmiernych strat ma kluczowe znaczenie dla uzyskania oczekiwanego plonu. Dodanie inhibitora nitryfikacji N-Lock™ Max spowalnia przekształcanie azotu w formę azotanową i pomaga zmniejszać straty azotu powstałe na skutek wypłukiwania i denitryfikacji.

Dzielenie dawek nawozów azotowych stanowiło do tej pory jedyną metodę, prowadzącą do zwiększenia szans na zapewnienie odpowiedniej ilości azotu w glebie, w krytycznych fazach rozwojowych rośliny uprawnej. Nie prowadzi ono jednak do skutecznego i efektywnego ograniczenia strat azotu. Metody związane z dzieleniem dawek nawozów azotowych i wykonywaniem kolejnych zabiegów nawożenia w trakcie wegetacji roślin uprawnych są dodatkowo obciążone:

 • ryzykiem ograniczonego pobierania (susza w trakcie zabiegu powschodowego nawozem granulowanym) – dotyczy zbóż, rzepaku i kukurydzy,
 • możliwością uszkodzenia rośliny uprawnej (nawóz granulowany lub płynny) – dotyczy głównie nawożenia powschodowego kukurydzy,
 • utrudnieniami organizacyjno-ekonomicznymi (specjalistyczny sprzęt przy stosowaniu nawozu płynnego, odpowiednie warunki pogodowe w trakcie wysiewu nawozów granulowanych) – dotyczy zbóż, rzepaku i kukurydzy.

N-Lock™ Max można stosować w mieszaninie zbiornikowej z płynnym RSM™ przy wykorzystaniu opryskiwacza polowego.

N-Lock™ Max można stosować z granulowanymi nawozami azotowymi (np.: mocznik, siarczan amonu, saletra amonowa) do 5 dni przed lub do 5 dni po ich wysiewie, przy wykorzystaniu opryskiwacza polowego, używając 100–300 l/ha wody jako cieczy roboczej.

N-Lock™ Max można również stosować z nawozami organicznymi (np.: gnojowica, masa «pulpa» pofermentacyjna z biogazowni, obornik, pomiot kurzy) przed siewem rośliny uprawnej, kilka dni przed lub tuż po wywiezieniu nawozów na pole. Należy wykorzystać opryskiwacz polowy, używając 100–300 l/ha wody jako cieczy roboczej.

Uwaga:
Przed zastosowaniem produktu należy go wstrząsnąć i wymieszać zawartość opakowania aż do uzyskania jednorodnego płynu, następnie wlewać powoli odmierzoną ilość produktu do opryskiwacza, długo i dokładnie mieszając ciecz roboczą w zbiorniku. Mieszanie cieczy roboczej należy kontynuować w trakcie opryskiwania pola.

Przy stosowaniu przedsiewnym produktu N-Lock™ Max z nawozami mineralnymi i organicznymi – wymieszać je jak najszybciej z glebą poprzez zabiegi uprawowe.

Przy stosowaniu posiewnym i powschodowym działanie produktu jest zależne od wystąpienia opadów deszczu w ilości co najmniej 12 mm w ciągu 10 dni po zabiegu (średnie opady z wielolecia na terenie Polski w marcu wynoszą 33 mm).

W rzepaku ozimym i zbożach ozimych zastosować przed lub po ruszeniu wegetacji, w terminie stosowania startowego, wiosennego nawożenia azotowego.

Więcej informacji znajdą Państwo w etykiecie [link] i ulotce [link]

Dostępność substancji odżywczych na danym polu jest zmienna i różna dla poszczególnych substancji odżywczych. Przyjmuje się, że rodzaj i pH gleby wpływają następująco na straty azotu:

 • Jeśli odczyn gleby wzrośnie powyżej wartości 7 (pH obojętne) do umiarkowanie zasadowego (7,6 do 8,3), straty w wyniku wypłukiwania i ulatniania azotu zwiększają się. Na glebach kwaśnych, na których pH jest poniżej 5, straty są relatywnie mniejsze.
 • Potrzeba stabilizacji azotu zwiększa się na glebach lekkich, piaszczystych, podatnych na wymywanie oraz na glebach ciężkich, podmokłych i zlewnych.

Na rynku dostępne są dwa główne rodzaje stabilizatorów azotu: inhibitory ureazy i inhibitory nitryfikacji. Są one całkowicie różne.

Inhibitory ureazy (np. MoNolith 46, Super N46, Limus, Stabiluren, UREAstabil, Inhibitor Ureazy) wpływają na enzym – ureazę, katalizującą hydrolizę mocznika, który pozostał na powierzchni gleby. Ten proces przekształca formę amidową w formę amonową.
Inhibitory ureazy zapewniają do 10 dni ochrony tylko formie amidowej (mocznikowej) występującej w zastosowanym nawozie.

Stabilizator azotu N-Lock™ Max, czyli inhibitor nitryfikacji, działa pełniej. Zmniejsza straty azotu w glebie powstałe na skutek wypłukiwania i denitryfikacji, utrzymując azot w strefie systemu korzeniowego roślin uprawnych, w miejscu i czasie, kiedy jest najbardziej potrzebny. N-Lock™ Max działa przez maksymalnie 12 tygodni, ale nie powoduje inhibicji (zatrzymania aktywności) enzymu ureazy. N-Lock™ Max spowalnia proces nitryfikacji (przemiany formy amonowej w azotanową) powodowany przez bakterie glebowe Nitrosomonas.

Rolnicy powinni dążyć do zwiększania plonów, dbając jednocześnie o środowisko. Dlatego zastosowane nawozy azotowe należy wykorzystać wydajnie.
Ponad 37 lat badań nad nitrapiryną, substancją czynną preparatu N-Lock™ Max, dało następujące wyniki:

 • zmniejszenie wypłukiwania azotanów (nitryfikacja)
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (denitryfikacja)

Zmniejszenie wypłukiwania azotanów i emisji gazów cieplarnianych uzyskano w każdym przypadku, kiedy formę amonową azotu stabilizowano nitrapiryną.
N-Lock™ Max może być mieszany w zbiorniku z nawozem i herbicydami, by dodatkowo zmniejszyć zużycie paliwa.

Nitrapiryna, substancja czynna preparatu N-Lock™ Max, wpływa jedynie na bakterie Nitrosomonas, nie wpływając na inne bakterie i grzyby glebowe. Substancja ta nie jest mobilna, kiedy przyłączy się do cząstek gleby, a rozkłada się wskutek hydrolizy w glebach ciepłych i wilgotnych. Nitrapiryna zmniejsza też emisję gazów cieplarnianych poprzez dłuższe utrzymanie azotu w formie NH4+.

Jedną z zalet stabilizacji azotu jest to, że kukurydza ma większą możliwość pobrania substancji odżywczej z gleby. W takim przypadku straty azotanów i ich odpływ z pola do wód gruntowych lub powierzchniowych zmniejsza się.

W 2003 roku w Martinsville (Illinois), firma Arise Research Inc. przeprowadziła badania na temat wypłukiwania azotanów. Udowodniono, że zastosowanie wczesną wiosną preparatu zawierającego nitrapirynę z nawozem azotowym zmniejsza wypłukiwanie azotanów o 30%.

Wypłukiwanie azotanów z niestabilizowanego azotu wynosiło 187 części na milion (ppm). Kiedy zastosowano preparat zawierający nitrapirynę, wypłukiwanie spadło do 131 ppm. Ponadto plony kukurydzy wynosiły 9,9 t/ha, a w przypadku kontroli – 9,4 t/ha.

N-Lock™ Max nie jest fitotoksyczny dla roślin uprawnych, niezależnie od tego, czy jest zastosowany przed siewem, po siewie, czy w trakcie wegetacji.

Śladowe ilości substancji aktywnej i produktów jej rozkładu pobierane przez roślinę nie przekraczają ustalonych poziomów pozostałości. Produkty rolne z upraw, w których zastosowano N-Lock™ Max, są w pełni dopuszczone do obrotu.

Najważniejszym wskaźnikiem skuteczności N-Lock™ Max jest zebrany plon – wyższy średnio o 7%. Dlatego tak istotna jest analiza plonowania podczas pierwszych prób/doświadczeń z N-Lock™ Max. Poza wyższym plonem można zanotować niższą wilgotność ziarna kukurydzy, większą zawartość białka i glutenu w pszenicy oraz wyższe zaolejenie nasion rzepaku.

Na niektórych polach można zaobserwować wizualne efekty jego działania objawiające się intensywniejszą zielonością i wybujałością roślin (np. w kukurydzy). Nie powinno się jednak traktować tego jako reguły i głównego wskaźnika świadczącego o skuteczności preparatu N-Lock™ Max. Jego skuteczność potwierdzają badania i porównanie poziomu plonów przed i po zastosowaniu stabilizatora azotu N-Lock™ Max.

Produkt N-Lock™ Max można kupić w firmach oraz u ich przedstawicieli i oddziałach na terenie całego kraju.

Osadkowski SA
Kolejowa 6
56-420 Bierutów
tel. 71 314 64 54
www.osadkowski.pl

OSADKOWSKI-CEBULSKI Sp. z o.o.
Nasienna 6
59-220 Legnica
tel. 76 850 61 49
www.osadkowski-cebulski.pl

ProCam Polska
Nowy Świat 42/44
80-299 Gdańsk
tel. 58 762 80 30
www.procam.pl